Tekstvak:

Intuitief en visionair

 

Jan Sleper was een beeldend kunstenaar die op zoek was naar de oorsprong van kunst, haar geschiedenis

en de menselijke innerlijke ontwikkeling daarbinnen.

 

Dat de essentie van kunst voor Jan Sleper, primair wordt gevormd door vakbekwaamheid en reflectie over de

inhoud, komt in zijn kunstcollectie op een aangrijpende manier tot uitdrukking.

 

De realistische kunstwerken van Jan Sleper hebben tot doel het belangrijkste, namelijk: het intuïtieve aspect van

zijn thema’s voor eenieder toegankelijk te maken en te ontsluieren. Uit brieven van Jan Sleper blijkt zijn

eerbied voor het innerlijke leven. Het zoeken naar de waarheid kon met scherpte gepaard gaan.

 

Kunst is voor Jan Sleper een interactief proces van openbaring, waarbij de oorsprong van het leven, vergissingen

en de verwijzing naar het onsterfelijke over de grenzen van de dood heen, centrale thema’s zijn.

 

Deze geest waarvan zijn gehele oeuvre getuigt, blijft voor Jan Sleper wezenlijk onderscheiden van de ratio;

het denkvermogen. Voor hem is het redeneerproces met name functioneel. Hij reserveert het denken voor de

dialoog met zijn materiaal. Het vinden van unieke technische oplossingen, het aanwenden van zijn virtuoze

vakmanschap en bewonderingwekkende materiaalbeheersing gebeurt steeds onder een strenge voorwaarde:

alles moet geheel ten dienste staan aan het visioen! * 

 

Kunst en geschiedenis, menselijke mentaliteit en innerlijke waarden ( ‘ virtues ‘), spiritualiteit, integriteit,

zelfreflectie en de onvoorwaardelijke bescherming van het kwetsbare, kleinschalig leven en werken in eigen

atelier, waren voor Jan en Mieke Sleper belangrijker dan persoonlijke roem bij leven.

 

 

Bekijk hier alvast enkele afbeeldingen uit het oeuvre van Jan Sleper waarnaar bovenstaande tekst verwijst.

 

 

‘Beeldende kunst is wonderlijk genoeg, een kwestie van luisteren’

 

* (Citaat: Jan Sleper)

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M  V O O R

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N  S L E P E R :  T R A D I T I E  &  V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E  O U D H E I D  E N  M O D E R N E  K U N S T

|

J A N  S L E P E R  | J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

V i s i o n a i r

V I R T U  O S S

 

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

 

 

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

Het zoeken naar

waarheid kon met

scherpte gepaard

gaan.

 

 

Prix de RomePrix de Rome