Tekstvak:

Rijksakademie en Prix de Rome bij wet ingesteld
De Prix de Rome is onder koning Willem III bij wet van 26 mei 1870 opnieuw ingesteld met de oprichting van de

Rijksakademie. De prijs wordt uitgereikt op het gebied van de Schone Kunsten en van de Schone Bouwkunst.

De Prix kent een eerste en een tweede prijs, bestaande uit een gouden en een zilveren ‘eerepenning’.

Vanaf 1884 ontvangt de winnaar van het goud bovendien jaarlijks een stipendium van twaalfhonderd gulden.

 

1870-1985
Doel van Prix de Rome tot 1985
Het doel van de Prix de Rome blijft ongewijzigd: de prijs moedigt met een grote geldprijs jonge beeldend

kunstenaars en architecten aan in hun ontwikkeling. Bij voorkeur met een internationale oriëntatie.

Ook de drie fasen blijven gehandhaafd. Na een voorronde (de wedstrijd) volgt de eindronde, een werkperiode

voor de vier genomineerden in de Rijksakademie. Het werk dat in deze periode wordt gemaakt is de basis voor

de eindbeoordeling en wordt daarna gepresenteerd in een tentoonstelling en een publicatie. Veel aandacht gaat

uit naar de processen die tot deze resultaten leidden, zowel bij de genomineerde kunstenaars als bij de jury’s.

 

1985-2005
Mogelijkheden voor nieuwe kunstdisciplines
De vier bestaande terreinen herinneren sterk aan de Academische traditie. In 1985 worden ze fors uitgebreid.

Schilderen, beeldhouwen en grafiek worden aangevuld met tekenen, fotografie en eveneens met meer toegepaste

varianten‘film en video’, ‘beeldende kunst en theater’ en ‘beeldende kunst en de publieke ruimte’ (ooit genoemd:

monumentale en versierende kunst). Naast het reeds bestaande veld ‘architectuur’ wordt, als signaal tegen te

planmatige ingenieursbenaderingen, het terrein ‘stedenbouw- en landschapsarchitectuur’ ingevoerd.

Jaarlijks komen twee van de ontstane tien terreinen aan bod in een cyclus van vijf jaar.

Andere toelatingseisen en selectieprocedure
Toelatingscriteria en selectieprocedure werden geactualiseerd.

Zo worden aan deelnemers geen opleidingseisen meer gesteld en verdwijnt de proefwedstrijd,

waarin deelnemers in één week opdrachten moeten uitvoeren. De leeftijdsgrens tot 30 jaar is opgetrokken

tot 35 jaar, en behalve Nederlandse kunstenaars kunnen nu ook buitenlandse kunstenaars zich aanmelden,

als ze minstens twee jaar in Nederland hebben gewoond.

Winnen is belangrijk
De betekenis van de Prix de Rome voor jonge kunstenaars is groot. Selectie voor de eindronde betekent zowel

een bevestiging van het talent als ook een aanmoediging tot verdere ontwikkeling. […]

 

Bron: Prix de Rome .NL

 

 

 

 

 

Terug naar begin ’Kunstcollectie Jan Sleper’

 


Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M  V O O R

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N  S L E P E R :  T R A D I T I E  &  V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E  O U D H E I D  E N  M O D E R N E  K U N S T

|

J A N  S L E P E R  | J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

P r i x  d e  R o m e  [ 2 ]

V I R T U  O S S

 

Tekstvak: Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

 

 

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Prix de RomeTekstvak: Tekstvak:

|

Prix de Rome

bladwijzer Op deze pagina

Prix De Rome

geschiedenis (2)

 

1985 -

Geen opleidings

eisen

Bevestiging van

talent

Prix de RomePrix de Rome