Tekstvak:

Kunstcollectie Jan Sleper (1919-2000)

 

Op 8 en 9 juni 2008 werd na het overlijden van zijn weduwe Mieke Hazelzet op 17 mei 2008,

vanuit hun atelierwoning te Amsterdam, het oeuvre van beeldend kunstenaar en tweevoudig

Prix de Rome – winnaar Jan Sleper overgebracht naar Oss.

 

Jan Sleper en Mieke Hazelzet maakten als grafici deel uit van een bekende generatie beeldend kunstenaars

die in de periode 1900 – 1975 de kopergravure tot een zelfstandige kunstvorm in Nederland, deed opbloeien.

De teken, schilder– en graveerkunst werd door Jan Sleper zowel vaktechnisch als artistiek, op een tot de

verbeelding sprekend niveau beoefend. | Onder andere in opdracht van De Nederlandsche Bank (DNB).

 

Prix de Rome

 

De van origine Europese prijs (1666) had als bestemming Rome als bakermat voor de Europese kunsten.

In 1870 is de prijs bij wet ingesteld; het is de oudste kunstprijs van Nederland en kent bekende namen

onder de winnaars.

 

1666-1817
Historisch fundament in de tijd van Lodewijk XIV
De Prix de Rome vindt zijn fundament bijna 350 jaar geleden in Frankrijk. Vanaf het begin van de zestiende

eeuw geldt de klassieke oudheid als bakermat van de Europese kunst. Voor de meeste Noordeuropese kunstenaars

ontbreken dan echter de mogelijkheden om het klassieke Rome te bezoeken. Een enkeling durft de (voet-)tocht

over de Alpen wel te maken. En komt terug met verhalen, prenten en een enkele keer met een klein schilderij

met een klassiek, mythologisch onderwerp of een landschap uit de omgeving van Rome.

Reis naar Rome
Koning Lodewijk XIV besluit dat Franse kunstenaars de klassieken met eigen ogen moeten kunnen bekijken en

bestuderen. De door hem opgerichte ‘Académie Royale de Peinture et de Sculpture’ stelt daartoe in 1666

de Prix de Rome in. De prijs is een vorstelijk geldbedrag (stipendium) waarmee de winnaar maar liefst vier

jaar in Rome kan werken: aan de ‘Académie de France’ die dan is gevestigd in de Villa Medici.

Temidden van de klassieke omgeving van het Oude Rome.

 

1817-1870
Met Frankrijk als voorbeeld groeit in Nederland aan het einde van de achttiende eeuw de belangstelling voor een

kunstreis naar Italië. Tijdens de Franse bezetting geeft Lodewijk Napoleon, de jongere broer van de keizer,

opdracht tot oprichting van een Koninklijke Akademie. Ook voert hij, eveneens naar Frans voorbeeld, de

Nederlandse Prix de Rome in. In 1817 is één en ander onder koning Willem I vastgelegd.

Thorbecke
Bij forse bezuinigingen op de Koninklijke Akademie in 1851 zet minister Thorbecke een streep door de slecht

functionerende Prix de Rome. Die is volgens hem veel te duur in relatie tot de artistieke resultaten. Diezelfde

Thorbecke is in 1868 niettemin een warm pleitbezorger voor een door de staat op te richten Rijksakademie in 1870,

met de Prix de Rome eraan verbonden. Kwaliteit van hoger kunstonderwijs door hoogleraren wordt verbonden met

idealen van de Griekse Akademia als platform voor beroepsgenoten een ‘vrijplaats voor kunst en kunstenaars’ om

te voorkomen dat Nederlands talent wegliep naar bijvoorbeeld Parijs en St. Petersburg. | Lees meer


Prix de Rome 1942

Prix de Rome 1948

Tekstvak:

 

 

Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L  M U S E U M  V O O R

I N T U I T I E F  R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N  S L E P E R :  T R A D I T I E  &  V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E  O U D H E I D  E N  M O D E R N E  K U N S T

|

‘B e l o o f d   L a n d ’  v o o r  J a n  S l e p e r

J A N  S L E P E R  | J A N è S

1 9 1 9 – 2 0 0 0

V I R T U  O S S

 

Tekstvak:

K u n s t c o l l e c t i e

Tekstvak: Â

initialised 07/2008—maintenance 2008—2017 | MS Publisher Concepts

Kunstcollectie J.B. Sleper

Prix de Rome
Prix de Rome

bladwijzer Op deze pagina

Prix De Rome

geschiedenis

 

Deel van een bekende

generatie grafici

Prix de RomePrix de Rome