Tekstvak:

Beheer agenda sinds 2008

 

VIRTUEEL MUSEUM VOOR INTUITIEF REALISME: VIRTU OSS toont online de virtuele collectie van het oeuvre

van Jan Sleper door middel van de In Depot fotografie van de werken. De ontsluiting van het In Depot -

beeldarchief van de kunstcollectie visualiseert de mogelijkheid van een overzichtstentoonstelling van

het gehele oeuvre van Jan Sleper in een museale ruimte. Het toegankelijk maken van het oeuvre van

Jan Sleper met medewerking van verzamelaars/mecenassen, vormt het fundament van de taakstellingen

van Virtu Oss.

 

De websites van zowel Jan Sleper als Mieke Hazelzet hebben een archief functie; het zijn online toepassingen

van virtueel collectiebeheer. Als zodanig zijn de websites aan verandering onderhevig.

 

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

V I R T U E E L M U S E U M V O O R

I N T U I T I E F R E A L I S M E

Tekstvak:

|

J A N S L E P E R : T R A D I T I E & V E R N I E U W I N G

K L A S S I E K E O U D H E I D E N M O D E R N E K U N S T

|

J A N S L E P E R | J A N S

1 9 1 9 2 0 0 0

A g e n d a

V I R T U O S S

 

Tekstvak: Tekstvak:
Tekstvak:

initialised 07/2008maintenance 20082017 | MS Publisher Concepts

 

 

B e l o o f d L a n d v o o r J a n S l e p e r

Kunstcollectie J.B. Sleper

Tekstvak: Tekstvak:

|

Tekstvak: Tekstvak:

|

bladwijzer Op deze pagina

In Depot

fotografie

 

Online toepassingen

van virtueel

collectiebeheer

Prix de RomePrix de Rome